Walaloo Jaalala Haadha

- yoo haadha manaa qabaatte raaziyaa iimaana qabdu siif haa taasisu yoo hin qabaanne immoo tab dhugaan RABBI sodaattu siif haa kannu - Rizqii balloo dhuma hin qabne tan halaal siif kannee kheeyrii itti sihaa hojjachiisee - ilmaankee ilmaan faayidaa qaban ilmaan saaliha siif haa godhu. Jaalala keef watwaattu intala durbaa haadha gargaara. Inni garuu didee humnumaan mana seenee haadha manaa leencaa sana bulchuu eegale. Yaadaaf @Abdii16👈. Fedhii malee heerumuun, umurii malee heerumuufi wkf. Ogummaa baratanii fii hayyummaa horaniin dantaa mataa isaanii gatanii, waan dhimma sabaa if dura oofaa warri hojjatan, yarumaa hundaa, qoma lammii isaanii kessatti jaalala addaa qabaatu. Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System). Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Yohaannis cuuphaan raajicha dhuma Kakuu Moofaature (miira ergaa fi ilaalcha isaa keessatti). It is believed that Maaram will help barren women to beget a child, and help pregnant. RAKKINA! Rakkannee dhiphannus hin kutannu abdii jireenyi addunyaa bu'aa bayii qabdii yeroo tokko olii yeroo tokko gadii mudannoo jireenyaa gammachuufi gaddii jaalala hin jijjiirtuu qabaachuufi dhabdi jaalalli kennaadhaa qabeenya maddii yaadaan haguugamus ni baana ifattii ————————————- nu waliif dagalee riqicha jiruuti golloo gaarii dhabnee gadi baanus karaatti abdii. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Haadha koorraa gorsa argadhee waan gaariitti ba'uuf yeroo baayyee fedhaan ture, garuu hin taane. Facebook gives people. " Jechi kun, wanta baay'een keenya nama dhiheenyatti namni jaallatu ykn firrisaa jalaa du'een jennudha. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Yaa jaalala yeroo sana barumsaaf, barsiisaafis qabnuu. Of ta’e akkaan jiraadhu abbaa koon na gorse Dirraaf lafee kan koo oromumma itti goobse Onnee oromummaa na keessati magarsee Tiruuf kalee kan koo isumatu isatu bilcheese Duguguruu dugdaaf da’oo itti naa marsee Boontuu oromiyaa jedhee naa mogaasee Maqaa koo bareedduu isaatu naa baasee Waa itti naa maknee oromoon na faarsee. Senaa "Abbaa manaa fii haadha manaa" waan ajaa'ibaa Qopheeysite tan dhiheeysite Sabbontu Ahmed - Duration: 9:44. Hiyyeessa boo'icha hingorsani innuu jalleesee naqa. Haalli kun Dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaasaatti muudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe dubbata. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Sheekni waan afaanii fii aadaan tahan nama ganamaan akkaan hubate. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Haga diqqoo yaadaan silim jedhee yoosuu haadha manaa isaa Pat bira bilbile. 'Gaaf tokko leencatu waa dhibamee biyyaa ba'ee jedhan; kanaan booda waraabessi dhufeetu haadha manaasaatti galee humnumaan sindhaalaa jedheen. Walaloo cimaa,kan bohaarsaa waa barsiisu barreessuun kennaa rabbii isiiniif kenne dha. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. Baacoowwan, suuraawwan Nama bashannansiisaniif ergaawwan dammaqina hawaasaa. Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Just For Fun. Jaalala hammas hinjedhamnetu waan isaan gidduu jiruuf qabeenyaa walumatti qabu malee hinaaffaa hamaan tokkollee isaan gidduutti hinargamne. Walaloo Jaalalaa - 「いいね!」2. ‘Sooretti haadha soree’ toori jedhuus qabeenyaa Oromiyaa fi Finfinnee mul’isuuf kan seenedha akkasumaas amma garuu sun hundumtuu hafuu isaa agarsiisa. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. Jalqabumaatti yaada irratti hunda'ee madaalii isaa kan eegeeficinaan tarree kan deemuudha. Galatoomaa!” jechuun jaalala haada warraa tiif qabu ibsee ture. PAGE KOO LIKE NAAF GODHA. Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee jira. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? jaalala waliif haa qabannu. Declaration of Unity of the OLF. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Akkasumas, haalli sun; Jawar, Hariiroo walitti dhufeenyaafi waliin jiraanya hawaasa maatii amantiiwwan garagaraa hubaachuu keessatti. 'Sooretti haadha soree' toori jedhuus qabeenyaa Oromiyaa fi Finfinnee mul'isuuf kan seenedha akkasumaas amma garuu sun hundumtuu hafuu isaa agarsiisa. 6,992 likes · 4 talking about this. Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Sweden deemee barnoota isaa akka itti fufu kan jedhu. * * * Gara cabsaa waggaaf jaalalli waldhabe Wal arguu gammadee wal itti gaggabe Marmee wal haammate wal itti qadaadame, akka qadaada fi qabee Ganama jaalala, galagala jaalala, guyyaas jaalala roobe Silaa…. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. Abbaan intala isaaf goota. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Jaalala isaa kana walaloo isaa keessati akkanatti ibse. txt) or read online for free. Best New Oromoo Music Farhan Suleyman HIRIYAA SOBAA October 7 2015. Dubartootas ta'ee dhiironni dursanii qophii adda addaa taasisu. Inni garuu didee humnumaan mana seenee haadha manaa leencaa sana bulchuu eegale. Metropolitan area, the Oromo Youth Self-help Association (OYSA), the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA), and the Oromia Support Group (OSG) are a diverse group of scholarly, community, and human rights. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Kan lafatti wal hintaane muka wajjiin hinkoru. Kun ammoo dubbisuufi barreessuu irratti akka isaan fedhiifi jaalala horatan taasisa. 'Sooretti haadha soree' toori jedhuus qabeenyaa Oromiyaa fi Finfinnee mul'isuuf kan seenedha akkasumaas amma garuu sun hundumtuu hafuu isaa agarsiisa. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. edu is a platform for academics to share research papers. 30 posts published by Qeerroo during September 2015. Dubartiin kun Muhaammadiin simachuu warra Madiinaa, Isaaf abboomamuu isaanii fi, akkasumas miidhaa inni isaan irraan ga'ee mormuudhaan loluu dhiisuu. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Yaa jaalala yeroo sana barumsaaf, barsiisaafis qabnuu. Afaan Oromoo Mezmur Lyrics, Walaloo Afaan Oromoo, Oromiffa Lyrics Walaloo Faarfannaa Afaan Oromoo (Oromiffa Mezmur Lyrics) From WikiMezmur, the free amharic mezmur lyrics database. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Jalqabumaatti yaada irratti hunda'ee madaalii isaa kan eegeeficinaan tarree kan deemuudha. fedhii jaalala muuziqaa tan isa keysa jirtu ifatti baasuuf Abdii Mahammed wajjiin hujii muuziqaa qindeyfate shakala xumuree albama tokkofaa isaa gitaara Ahis habbootan dabaalee mana muuziqaa JOLIY kan je'amutti gurgure. Walaloo ergaa cimaa. Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Afaan Oromoo, African Literature, Black History, Chiekh Anta Diop, Culture, Cushtic, Indigenous People, Kemetic Ancient African Culture, Khemetic Africa's culture, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Art, Oromo Literature, Oromo Wisdom, Uncategorized. Facebook gives people the. Hogganummaatti fiduuf Miseensa Gumii sabaa ta’uu qabdan. Of ta'e akkaan jiraadhu abbaa koon na gorse Dirraaf lafee kan koo oromumma itti goobse Onnee oromummaa na keessati magarsee Tiruuf kalee kan koo isumatu isatu bilcheese Duguguruu dugdaaf da'oo itti naa marsee Boontuu oromiyaa jedhee naa mogaasee Maqaa koo bareedduu isaatu naa baasee Waa itti naa maknee oromoon na faarsee. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Maaloo yaa rabbii gatii harmee koo baasu akka danda’uu na taasisii. Waraansa jecha namaa waliin dabarsineeNuti addaan hin baanu jennee wal abdanneeHiriyaa jaalalaa walfaana kan kaaneAddaan osoo hin bahin kan waliin guddanneHololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanneRakkoof dararama waliin dandamanneeKunoo hanga har’aatti kan waliin jiraanneHar’a maaltu dhufnaan addaan ba’uuf kaaneWaan hedduudha ture kan waliin dharraane Maalin godha garuu akkan yaade hin. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. ‘Sooretti haadha soree’ toori jedhuus qabeenyaa Oromiyaa fi Finfinnee mul’isuuf kan seenedha akkasumaas amma garuu sun hundumtuu hafuu isaa agarsiisa. Walaloo ergaa cimaa. Garasuu Dhukii abbaa isaa Dhukii Gulummaa fi haadha isaa Warqee Elemoorraa Caamsaa 1905 dhalate. 6,992 likes · 4 talking about this. See actions taken by the people who manage and post content. Yeroo kana mootii Haayile-Sillaaseen hooggantoota waraanaa hedduu waliin biyya Ingiliziitti baqatan. Seenaa Dubaa Baqqalaa Garbaa Oromiyaa keessa godina Wallagga Lixaa aana Boojjii, magaala Booji Dirmajiitti bara 1961 dhalate. Mee dubbisaa ittiin yaadadhaa. Inni raajii. Amma erga uffata fudhatee deemee dukaa bu’uuf namtichi maal uffate jedhee gaafate. Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe. 20 posts published by daandiiragabaa during May 2014. txt) or read online for free. Haaluma kanaan haadha isaattis himnaan haatisaa “anuu siifan du’a ati fuudhi malee” jetteen. Haatisaa aaddee Jiituun osoo mana sagada Ortodoksii Maariyaamii, kadhata kadhachuuf halkaan saa'atii 10 irratti maatiishee biraa kaatee osoo deemtuu Kashalabbeen dhugaatii dhugaa bulee karaa irra deemu tokkoon gudeedamte. Wal makuudhaan miti: kana jechuun akka bishaanii fi ashaboo, akka dammaa fi bishaanii, akka. This video is unavailable. Isa booda haati manaa leencaa sun maal taatee, ‘ani abbaa manaa qabaam’jetteen. Amanteen saanii kun kan madde jaalala guddaa nagaa, araara, bilisummaa fi walqixxumaa aadaa demokrasii Gadaa irra dhalan keessaati. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Eliyas Abdii Boru et d’autres personnes que vous pouvez connaître. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo'tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Qubee saabaan walaloo Afaan Oromoo fi Amaaraan barreesuudhaan aarii, yaaddoo fi yaada isaa ibsataa tureera. The newest addition to this digital shelf is Daani'eel Tafarraa Dibaabaa's "Amna Dheeraa" with editor Jaalala Biyyaa Dubbistootni kitaaba Quba Qubeelaa, yaadi keessan hamileekoo jabeessee, peennaankoo rasaasaa dhugaa dhukaasuu akkaa hin dhaabne waan godheef kunoo kitaabakoo lammaffaa isiniin ga'eera!. “ Jiruun tole harma jige kaasaa” jaalalaan utubee Harki ’bbaa warraashee. The purpose of this paper is to share my points of view with you and highlight that the Oromoo Gadaa System is the prima source of Oromo indigenous knowledge reserve that every Oromoo person should safeguard it and reclaim it as a shared-value that can be manifested through applied Oromoo knowledge and life experience, which is often called Oromummaa. Ammallee Qur‟aanni khun jecha warra nama raaga laaluutii miti, Namni qur‟aana khanaan gorfamu. Haadha mu'imintootaa tokko tokkoo isaaniitiif kuma torba torba dhaameef. Haata'u garuu jaalala dhugaa Kan onnee dhugaa irraa madde sababa ta'eef jaalalli fagoo sunis nu daangessuu hin dandeenye. Akkasumas, haalli sun; Jawar, Hariiroo walitti dhufeenyaafi waliin jiraanya hawaasa maatii amantiiwwan garagaraa hubaachuu keessatti. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Jalqabumaatti yaada irratti hunda’ee madaalii isaa kan eegeeficinaan tarree kan deemuudha. haadha keefi abbaa kee argeen dhufe jennaan, akkasumas uffata hin qaban waan anaan jedheef, uffata koo haadha koof kan kee immoo abboo koof akka geessu itti kenneen ture jette. MIJUU HAQAA: Oromo New Film 2012. Dhiironni osoo guyyaan Gubaa hin ga'in mukeen akka Sukaayee, Sokorruu, Qamaxxee, Tamsaasa, maxaaxee, daalachoo, dhangaggoo fi kkf ciranii goggogsuun gaafa gubaan dhiyaate Xomboora hidhu. garuu kaasettiin isaa osoo magaalaarra hin ooliniif, sirni gitabittaa isappaa dargii qabsoo cunqurfamootaatiin bar bodaawe kufe. haalkanii guyyaa otuman. Qubee saabaan walaloo Afaan Oromoo fi Amaaraan barreesuudhaan aarii, yaaddoo fi yaada isaa ibsataa tureera. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harare. Walaloo Afaan Oromoo Fi Qoosaa Gaggabaaboo. Mee yaa Waaq, jechi dubartoota keenyaa kan akka dhagaatti jabatu kun, kan akka dammaatti mi'awuu kun, kan itti-gaafatama harmee teenya Oromiyaatiif qabnu, marfannoo fi jaalala uummata Oromootiif qabnu akka daawwitiitti nutti muldhisu kun, kunoo waggaalee 136 booda (1878-2014) deebiyee akka gaariitti dhufuu isaati. Katlaa acci, Obb. Seera dheerinaa fi gabaabbina qube dubbachiftu. Funyee Show | Artisti Hirphaa Gaanfuree Burqaa: K-ffaa. Walqunnamtiin saalaa ijoollee horachuun ala bu’aa hedduu qaama keenyaaf kan buusu qaba. Jaalala sadarkaa gadii aanaa Jaalalli kuni jaalala dhiira fi dubartii jiddu jiru osoo hin ta’in, jaalala wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne, jaalala mootii abbaa irree fi namoota gadhe, jaalala gochoota gadhee fi kkf dha. jaalala kan qabu ta'usaa yee masinqoo, yeemasiyyoo jechuun jaalalaan dubbisa. Dubartiin kun Muhaammadiin simachuu warra Madiinaa, Isaaf abboomamuu isaanii fi, akkasumas miidhaa inni isaan irraan ga'ee mormuudhaan loluu dhiisuu. com Seeneet Gizaachoo Daa'imni samuu qaraa har'a Walaloo ajaa'ibaa bifa dramaatiin qopheesite baay'ee nama tolaa daawwadhaa !!. Leenjiilee barsiisootaa jedhchuun yeroo ammaa dabballooti Wayyaanee godina hunda keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabatnaan mudataa jira,haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta’e irratti barsiisoti gaaffii kaasanii dabballoota Wayyaanee ittiin. new oromo music 2018 Hirphaa ganfuree. Walaloo Jaalala Onnee Nama Seentu_2017 hedduu namari tolti, share share godha Mudano jaalala yo isiin taate maal gootu me yaada kessa Haadha dhukkuba daguu qabdu seenaa bareddu ajaaiba. Ogummaa baratanii fii hayyummaa horaniin dantaa mataa isaanii gatanii, waan dhimma sabaa if dura oofaa warri hojjatan, yarumaa hundaa, qoma lammii isaanii kessatti jaalala addaa qabaatu. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. Kabajaa fi Jaalala gootummaa isaaniitiin horataniinHAYYUU DUREE THBO ta'uun filatamanii dalagaa turan. Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. gorsaawwan yeroo fi🔰. Hunduu Yeroo Isaatti Ta'e is on Facebook. Mammaaksa Afan Oromoo. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Waaqayyoon immoo warren wal kaadhimatanif kennaa jaalala laata. Sheekh Mahammad Rashaad haala takkaa argamee ykn dhagayamee hin beekkamnetti awwaalame. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Jaalalli bu’uura maatii tokkoti. SEENAA ABUUBAKAR MUUSSAA FI GUMAATA GUDDINA AFAANII FIAADAA OROMOO TIIF LAATE Abbaa Urjii tiin: Dandeeytii kennaa uumaa fii beekkomsa barataniin gargaaramuun saba isaanii tiif waan hojjataniin, ykn-is laalaa fii rakkina saba isaanii hiikuuf tattaafata godhanii fii wareegama baasaniin, seenaa saba isaanii keessatti boqannaa miidhagaa namoonni qaban, qooda gumaachaniin wal caalanillee, yaroo fii. Haalli kun Dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaasaatti muudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe dubbata. Ergaan kun (lamma Qorontosi wajjiin wal qabatee) waa’ee waldaa kristaanaa Kakuu Haaraa ilaalcha. Abbaan warraas soba, si gowwoomse jedheen. Haga diqqoo yaadaan silim jedhee yoosuu haadha manaa isaa Pat bira bilbile. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. Yoo obbolaa lamaan ykn haadha fi abbaa manaa jiddu jaalalli dhugaa uumame walitti nyakkisuu,wal jibbuu,wal waanyu,wal sobuu fi kkf jidduu isaaniti ni ka'a. Facebook gives people. Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Oromoon ummata Gaanfaa, Afrikaa fi addunyaaf jaalala qabu. Senaa "Abbaa manaa fii haadha manaa" waan ajaa'ibaa Qopheeysite tan dhiheeysite Sabbontu Ahmed - Duration: 9:44. "Jimaata darbe guyyaa Guraandhala 28, 2014 addunyaa kana irraa darbee" nan jettee. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Jaalalli bu’uura maatii tokkoti. Ijoollummaa. Galatoomaa!” jechuun jaalala haada warraa tiif qabu ibsee ture. Sabaabin isaas, Ximotewos Ergamummasaa isaa ilaalchise gaaffii waan hin qabnef. Abbaafi haadha isaa hinbeeku. Akkuma waaqayyo nu jaallate nus waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin waaqayyo garu: 'Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana' (Yoh. Yeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. Sunis jaalala keenyaf yaaddoo hin turre, Garuu yeroo sanatti jalqabaa waan ta'eef hanga tokko walitti hin dhufne ture. Umrii irrattii umrii, ulfina irrattii ulfinaa, kabajaaf jaalala waaqni guddaa akka siif kennu lafa kanarra hamman jiruutti dhukkuba kee dhaba kee gaddaa kee hamtuun kee tokkolee nan dhageesisiin, ijaa koonis rabbiin nan agarsiisin. Yeroo kana mootii Haayile-Sillaaseen hooggantoota waraanaa hedduu waliin biyya Ingiliziitti baqatan. Mammaksa oromoo:oromo language proverb,mammaaksa jaalala,jibbaa,gammachuu fi gaddaa Mammaaksa Oromoo. WALALOO JAALALA HAADHA(HARMEE) Yaa harme kenna rabbi gudda Badhaasa fi gammachu ilma nama hunda Ni fedha hasawe taphachu akka adda Yoo haati hin jirre namu garaan isaa ni gadda x2. Gonkumaa kana miti. 'Sooretti haadha soree' toori jedhuus qabeenyaa Oromiyaa fi Finfinnee mul'isuuf kan seenedha akkasumaas amma garuu sun hundumtuu hafuu isaa agarsiisa. new oromo music 2018 Hirphaa ganfuree. 28 mil Me gusta. Fulbaana 27,2015 Naqamte. Akkuma ta waaqa irraa dhufte lafti hin dadhabdu jedhamutti, gadda guddaa natti dhagayame ibsee isiif maatii isii hunda akka waaqni obsa kennuuf eebbise. Senaa “Abbaa manaa fii haadha manaa” waan ajaa’ibaa Qopheeysite tan dhiheeysite Walaloo Jaalalaa / ***WAY BADA JAALALA*** [Fariid Zannuun walaloo afaan oromoo waa'ee barumsaa. Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Kun ammoo dubbisuufi barreessuu irratti akka isaan fedhiifi jaalala horatan taasisa. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Please excuse the English. Inni garuu didee humnumaan mana seenee haadha manaa leencaa sana bulchuu eegale. Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Wal makuudhaan miti: kana jechuun akka bishaanii fi ashaboo, akka dammaa fi bishaanii, akka. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Yaa jaalala yeroo sana barumsaaf, barsiisaafis qabnuu. Walaloo ergaa cimaa. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. Sheekh Mahammad Rashaad haala takkaa argamee ykn dhagayamee hin beekkamnetti awwaalame. Walaloo kana keessatti, horii horanillee fedhinna isaanitin osoo hin taane ajaja warra abbooti lafaatin finfinnee gurguraaf oofani akka geessan akkasuma gatiin itti gurguranilleen gatii silaa horiin sun baasu osoo hin taane akka fedhinnaa abba lafaatti akka ta'e ibsa. Bara barsiisaa tahee hojjechaa ture kana haadha mana fudhee mucaa durbaa Caaltu Alamaayyoo jedhamtu bara 1985 fi mucaa dhiiraa Addis Alamaayyoo jedhamu bara 1992 godhatee jira. Baqattummaa irraa gara hojii umuutti: Seenaa milkaawinaa lammii Itoophiyaa Awustraaliyaarraa BBC Afaan Oromoo Image copyright DAWIT ETEFFA Goodayyaa suuraa Qonnaan abaaboo haala qilleensa walqixaataa fi kunuunssa guddaa barbaada Obbo Daawiit Ittafaa jedhamu. Leenjiilee barsiisootaa jedhchuun yeroo ammaa dabballooti Wayyaanee godina hunda keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabatnaan mudataa jira,haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta’e irratti barsiisoti gaaffii kaasanii dabballoota Wayyaanee ittiin. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. hijraa dura isii fuudhe eega hijraa bahanii madiinatti itti gale isii umrii waggaa 9. Haalli kun Dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaasaatti muudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe dubbata. new oromo music 2018 Hirphaa ganfuree. Abbaan ishee dhiira isheen jalqaba jaalala itti agarsiistee fi isa jajju. Facebook da a la gente el. Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile Urjii Ahmad 60 Obboleyyan kuni Mallatoo jaalala Rasuulaa s. Walaloo gabaaba asii gadii kanaa hayyuu,beeka,aalimaa keenya guddaa Sheekh Abubakar Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. txt) or read online for free. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Waraansa jecha namaa waliin dabarsineeNuti addaan hin baanu jennee wal abdanneeHiriyaa jaalalaa walfaana kan kaaneAddaan osoo hin bahin kan waliin guddanneHololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanneRakkoof dararama waliin dandamanneeKunoo hanga har’aatti kan waliin jiraanneHar’a maaltu dhufnaan addaan ba’uuf kaaneWaan hedduudha ture kan waliin dharraane Maalin godha garuu akkan yaade hin. Ayyaanni Gubaa kun ummata Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba. 6,992 likes · 4 talking about this. walaloo Afaan Oromoo maxxanse. “ Jiruun tole harma jige kaasaa” jaalalaan utubee Harki ’bbaa warraashee. Ergaan walaloo kee akka Awaash dheerata Dukkanatti hin hifa Birraa calaqisaa Firootaaf hin ho'a diinatti hin dhaamota Egaa qalbeeffannee atis nuuf jiraadhu Akeeka keen bullaa badhaadhi guddadhu Alii urjii baha dhihattis muldhadhu Kibbattis lalisi kaabattis dubbadhu Bilisa labsite hawwii kee argadhu. Inni raajii. What others are saying Grammar Guide Learning Cards for less than a dollar! y ESO Salesianos Santander Includes rules for titles Best college essay titles capitalization Do I Capitalize My Essay Title do i capitalize my essay title Style manuals disagree on which words to capitalize in a title. June 28, 2014 (Oromo Liberation Front) — It is with great pleasure that we announce to our people and the supporters of our struggle for freedom the good news that, based on the accord they made in Kampala, Uganda, in November 2012, the two organizations of the Oromo Liberation Front (OLF) k. Únete a Facebook para conectar con Eliyas Abdii Boru y otras personas que tal vez conozcas. The Oromo believe that Mooram is the mother of a child. Hojiin isiin yeroo dhaa yerootti ummata keessan biraan gessan baayyee namatti tola. Atu nu harkaa fuutaa jedhanii si kaadhimanii, atimmoo harma haadha si deessee deebistee ciniinuun si hanqannaan dhiigsaa jirataa , eenyuttii kennuree ? kan akka kee dargaggoota haala kanaan kaadhimaman hanga 15 ni beekna. Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. Namni hadiisa kana odeesse haadha muimintootaa aayyoo aaishaa intala abiibakar-assiddiq r. June 28, 2014 (Oromo Liberation Front) — It is with great pleasure that we announce to our people and the supporters of our struggle for freedom the good news that, based on the accord they made in Kampala, Uganda, in November 2012, the two organizations of the Oromo Liberation Front (OLF) k. 30 posts published by Qeerroo during September 2015. 7 posts published by A. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. hijraa dura isii fuudhe eega hijraa bahanii madiinatti itti gale isii umrii waggaa 9. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Jaalala kenneefii nuti warri dhaggeeffannu masinqoo qobaatti haasahaasaanii lamaanimmoo waliin akka jaalannu nutti otoo hin beekiin nu dirqisiisa. Of ta'e akkaan jiraadhu abbaa koon na gorse Dirraaf lafee kan koo oromumma itti goobse Onnee oromummaa na keessati magarsee Tiruuf kalee kan koo isumatu isatu bilcheese Duguguruu dugdaaf da'oo itti naa marsee Boontuu oromiyaa jedhee naa mogaasee Maqaa koo bareedduu isaatu naa baasee Waa itti naa maknee oromoon na faarsee. Jalqabumaatti yaada irratti hunda'ee madaalii isaa kan eegeeficinaan tarree kan deemuudha. - yoo haadha manaa qabaatte raaziyaa iimaana qabdu siif haa taasisu yoo hin qabaanne immoo tab dhugaan RABBI sodaattu siif haa kannu - Rizqii balloo dhuma hin qabne tan halaal siif kannee kheeyrii itti sihaa hojjachiisee - ilmaankee ilmaan faayidaa qaban ilmaan saaliha siif haa godhu. Kanumarraa kan ka'es Dhiibbaan garaa garaa mootummaa biyyattii irraa maqaa hidhata ABO qabda jedhuun yeroo hedduuf irra gahaa kan ture akka ta'es ni beekama. ” “Imimmaan. Mee yaa Waaq, jechi dubartoota keenyaa kan akka dhagaatti jabatu kun, kan akka dammaatti mi'awuu kun, kan itti-gaafatama harmee teenya Oromiyaatiif qabnu, marfannoo fi jaalala uummata Oromootiif qabnu akka daawwitiitti nutti muldhisu kun, kunoo waggaalee 136 booda (1878-2014) deebiyee akka gaariitti dhufuu isaati. mirga dhuunfaa kami iyyuu yookaan faayida in caala (12:7). All Aadaa Bashannana Viidiyoo. Walaloo Weelisaa Jaafar Yuusufiin - Waadaa Jaalalaa Waada jaalala jabaan Abdii walbira keenyee Obboleettii haadha manaa kootti ulfeesse. Obbo Zalaalam,jecha ittiin isiin dinqisifadhu hin qabu. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. fedhii jaalala muuziqaa tan isa keysa jirtu ifatti baasuuf Abdii Mahammed wajjiin hujii muuziqaa qindeyfate shakala xumuree albama tokkofaa isaa gitaara Ahis habbootan dabaalee mana muuziqaa JOLIY kan je'amutti gurgure. Araarso, bara dabre, Amajjii 19, 2014, hawaasa Torontoo kanneen gadda haadha warraa, Aadde Faxxum Abdukariim Alii, tiif walitti qabaman irratti, “Ambayyoo! Ani silaa nama du’a Faxxumee irraa dandamatuu miti. new oromo music 2018 Hirphaa ganfuree. Walqunnamtiin saalaa ijoollee horachuun ala bu’aa hedduu qaama keenyaaf kan buusu qaba. haalkanii guyyaa otuman. 💘Asoosamoota ajaayibsiisoo fi dinqisiisoo ,jechamoota jaalalaa ,saayikooloojii , hubannoofi kaka'umsaa🌺. Seenaan dhaama yaa haadha koo. Adeemanii sussukkuu miilla abbaan barsiifatee hinbarsiifne miillaa koo, Biraga'anii dheessuu garaa abbaan barsiifate hinbarsiisu garaa koo. Namni hadiisa kana odeesse haadha muimintootaa aayyoo aaishaa intala abiibakar-assiddiq r. Kanaaf, Afaan Oromoo afaan waan hunda ittiin hojjatamu tahuu mirkaneessuuf waggaa shantam caalaa ijibbaata adda hin citin godhe. Jaalala isaa kana walaloo isaa keessati akkanatti ibse. "Maqaa mucayyoo keenyaa 'Murtii' jedheen moggaase' - jedha - barreessaan kitaaba 'Tuulaa Cubbuu', Naasir Kadiir Elemoo. yeroo mootummaa usmaan binu affaani. Amanuel Yadata is on Facebook. Lencho Abdishakur: Suutee New Oromo Music 2017. Waaqoo Guutuu jireenna isaanii guutuu guyyaa tokkollee dadhabe-hifadhe otuu hin-jedhin ummata isaaniitiif osoo qabsaawanuu dhukkubsatan. Namni hadiisa kana odeesse haadha muimintootaa aayyoo aaishaa intala abiibakar-assiddiq r. Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Sweden deemee barnoota isaa akka itti fufu kan jedhu. Aaan maalii? Aaan, akkoo fi akaakaa warra waljaalatu Walitti irkatanii mudhii wal haammatu. Yeroo kanatti Essumni(obboleessi haadha isaa) Baraanbaraas Beekaa jedhamu waliin kutachuudhaan loltoota mataa ofii ummatanii biyya isanii faashistoota. Hin afiin ajjeerradhuu. Funyee Show | Artisti Hirphaa Gaanfuree Burqaa: K-ffaa. Bakki dhaloota isaa karaa Finfinneeraa gara magaalaa Walisootti geessu cinaatti kan argamu iddoo Maaruu jedhamutti ture. Haadha-mucayyoo dubraa ti illee, amma. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Seenaa Dubaa Baqqalaa Garbaa Oromiyaa keessa godina Wallagga Lixaa aana Boojjii, magaala Booji Dirmajiitti bara 1961 dhalate. jechamoota jaalalaa💞. Deesse koo waan tokko uuma kootif siif kadhadha. Walaloo Jireenya Badhaatu. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Eliyas Abdii Boru et d’autres personnes que vous pouvez connaître. "Maqaa mucayyoo keenyaa 'Murtii' jedheen moggaase' - jedha - barreessaan kitaaba 'Tuulaa Cubbuu', Naasir Kadiir Elemoo. Kana booda dargaggeessi jaalala maatiisaa dhandhamee hin quufne kun karaa abbaa isaa qabachuun Xaaliyaani irratti duuluuf bosona akka gale dirree seenaa gootota oromoo keessatti barreefameera. Walaloo fi Agarsiisaa OBN 05 09 2010. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile Urjii Ahmad 60 Obboleyyan kuni Mallatoo jaalala Rasuulaa s. Waaqayyoon immoo warren wal kaadhimatanif kennaa jaalala laata. Leenjiilee barsiisootaa jedhchuun yeroo ammaa dabballooti Wayyaanee godina hunda keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabatnaan mudataa jira,haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta'e irratti barsiisoti gaaffii kaasanii dabballoota Wayyaanee ittiin. Waa'ee Bililleetiis jaalala isii qabu fi isiinis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreessaaf ture. 6,992 likes · 4 talking about this. Garuu namoonni yeroo garaa haadha isaanii keessaa turan iyyuu cubbamoota. Jaalala biyyaa kan qabanii, Uummata Oromoo naannichaa biratti fudhatama guddaa kan qabanii fi Oromummaa isaani baay'ee kan jaallatan akka ta'e jiraattonni naannichaa dhugaa bahu. Hafuura Amantii Cimsannaa. Walaloo Jireenya Badhaatu. Arra yeroo lubbuun darbe ilmaan 8 dhiisee fira malee haadha mana isaa leeyla mohamned wajji finffinnee keesatti yoo rakkatan arguun nuuf salphina qofa otoo hintaane gadda fii hamilee akkan. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Ni daldalta taanaanis yeroodhaan deemtee mana daldalaa kee bantee hojii hojjechuu akka qabdu ni beekta. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. • Jaalalli hin hinaafu obsaaf danda’aadha • Namas hin lafafu furtuu waan hundaadha • Amantii qabaachuu jaalalaan ibsama • Ulaagaan namummaas isaan madaalama • Waan hundumaa darbuuf obsa barbaachisa • Jaalallis furtuudha cubbuu namaa dhoksa • Amantiin hundeedha qabaachuudhaaf obsa • Seeras raawwachuudha jaalalli sirriinsaa • Bantuun mana waaqaa jaalala ta’uusaa • Nu. edu is a platform for academics to share research papers. fedhii jaalala muuziqaa tan isa keysa jirtu ifatti baasuuf Abdii Mahammed wajjiin hujii muuziqaa qindeyfate shakala xumuree albama tokkofaa isaa gitaara Ahis habbootan dabaalee mana muuziqaa JOLIY kan je'amutti gurgure. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Yaa jaalala yeroo sana barumsaaf, barsiisaafis qabnuu. Kominikeeshinii Aanaa Darraa is on Facebook. Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiis…. Ummanni Oromoo guula hammatee, bokkuufi caaccuu qabatee, waraana ciibsee, kan dogoggore gorse, kan jallate soroorsee, kan dhiiga namaa dhangalaase adabee, kan miidhame waldhaanee ykn waldhaansisee araaraafi qabbana kan ittiin buusu, firoomaafi jaalala kan ittiin dhugoomsu keessaa inni tokkoofi hangafti seera aadaafi mala jireenya hawaasummaa. Nuti artsitoonni nama waaqa waliin yeroo rakkanees tola nuuf hojatee guddinaa fii jaalala aadaa fii afaan akkasumas saba isaatiif ofkenne hojate dhabnne. Hunda caalaa, biyya Nagaa fi hundii walqiixummaa fi biliisummaan itti jirattu umuu keessattii cinaa dhaabachuuf kaakuukoo haaroomsaa, haawwii, kabajaaf jaalala ummata koof qabuu waan xiqoo kanaan ibsun ulfaata ta'us galannii koo jechaa caalaa daangaa hinqabuf naaf Jiraadhaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Barnoota sadarkaa tokkoffaaa achuma Boojjii Dirmajiittii baratee xumure, itti aansun barnoota sadarkaa lammaffaa Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffa Gimbiitti barate. Maqaaan abbaa-manaa ishees Yaaziid Bii Zaayid jedhama ture. Nama Rabbiin eege malee namni qaroon dukkana qormaataa kanaatin ni dhama'a. Jaalala sadarkaa gadii aanaa Jaalalli kuni jaalala dhiira fi dubartii jiddu jiru osoo hin ta’in, jaalala wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne, jaalala mootii abbaa irree fi namoota gadhe, jaalala gochoota gadhee fi kkf dha. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. Joolleen haadhaa fi abbaa wajjin mana_manatti sheekoo-sheekoo tabatani. Walaloo kana keessatti, horii horanillee fedhinna isaanitin osoo hin taane ajaja warra abbooti lafaatin finfinnee gurguraaf oofani akka geessan akkasuma gatiin itti gurguranilleen gatii silaa horiin sun baasu osoo hin taane akka fedhinnaa abba lafaatti akka ta’e ibsa. Jaalalichaan belbele iyyuu itti milkaa'uu isaa dubbata. ” Muhammad ibn Bashir akkana jedha:. Abbaan warraas soba, si gowwoomse jedheen. asosma afan oromotin - Free download as Word Doc (. Akkam nagaa jirtuu,ilmaan Oromtichaa, Ilmi Baarentumaa fi ilmi Boorantichaa, Jaallan qabsoo Sabaa,dhamni hangaftichaa, Baga nagaa taatan,xiqqaa fi guddaan jechaa, Anis nagaan qabaa galata rabbiif galchaa, Waa dubbachuun fedhaa,xinnoo na ofkalchaa!!!. Abbaafi haadha isaa hinbeeku. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Yeroo kana mootii Haayile-Sillaaseen hooggantoota waraanaa hedduu waliin biyya Ingiliziitti baqatan. walaloo Afaan Oromoo maxxanse. Watch Queue Queue. Seenaan dhaama yaa haadha koo. Amma erga uffata fudhatee deemee dukaa bu’uuf namtichi maal uffate jedhee gaafate. Walaloo cimaa,kan bohaarsaa waa barsiisu barreessuun kennaa rabbii isiiniif kenne dha. Imimaan Jalalaa / Tears of Love (Kadir Said) “Wal nuuma jaalanee nu lachuu duraani, Rabbumaa keenyatu wali nuuqodinii, Kenyatuu walliif nu qoodini, Hiree mal gonna diduu hin dandayanii. Geresu Duki fought against in the trenches, on the hills and meadows of the Waliso-Jimma corridor in Oromia as well as in the Omo region in the Southern State in Ethiopia - in cooperation with the British/Allies' forces in East Africa. Channel Keessan kun bara haaraatti sagantaalee mimmiidhagoo biraa dabalachuun turtii isaa haaraa akka eegalu asumaa siniif barbaadna. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. Senaa “Abbaa manaa fii haadha manaa” waan ajaa’ibaa Qopheeysite tan dhiheeysite Walaloo Jaalalaa / ***WAY BADA JAALALA*** [Fariid Zannuun walaloo afaan oromoo waa'ee barumsaa. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo'tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Sababii biroo ta’uu ni malu. 2 thoughts on “ Addis Ababa-Finfinnee surrounding master plan fac… Raaaaaa Habashaan habashuma, alagaan alaguma, tigireen amaara, sareen saree, diinni diina, eenyutu fira jedhe?????. Hunduu Yeroo Isaatti Ta'e is on Facebook. Haata'u garuu jaalala dhugaa Kan onnee dhugaa irraa madde sababa ta'eef jaalalli fagoo sunis nu daangessuu hin dandeenye. walaloo jaalala cunfaa jaalala jedhuu yeroo gabaaba booda. Kana booda gurbaan fuudhuuf murteessee guyyaan fuudhaas gahe. Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe. Kimiyaa Mohaammad yoo Abdii Qophee dararamuu waliin dararamaa, yoo inni Walaloo barreessuu Kiraarasaa baattee bira taa’aa, yoo inni dhadhabu Buna Harar isa dhiiga fakkatu sana danfisaafi yoo inni jaalala fedhu immoo jaalala dhugaa mi’ooftuu inni jedhe sana kennaafii Utubaa taatee Abdii Qophee keessaan waan Aartii Oromoo utubdeef seenaa. Walaloo Jireenya Badhaatu. 2 XIMOTEWOS 3:1-17. Leenjiilee barsiisootaa jedhchuun yeroo ammaa dabballooti Wayyaanee godina hunda keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabatnaan mudataa jira,haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta'e irratti barsiisoti gaaffii kaasanii dabballoota Wayyaanee ittiin. * * * Gara cabsaa waggaaf jaalalli waldhabe Wal arguu gammadee wal itti gaggabe Marmee wal haammate wal itti qadaadame, akka qadaada fi qabee Ganama jaalala, galagala jaalala, guyyaas jaalala roobe Silaa…. Awwaalcha Sheekhaa irratti kumaatamni Oromoo akka argamu kan godhe kana. Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System). Abbaan ishee dhiira isheen jalqaba jaalala itti agarsiistee fi isa jajju. jechamoota jaalalaa💞. Dubartiin kun Muhaammadiin simachuu warra Madiinaa, Isaaf abboomamuu isaanii fi, akkasumas miidhaa inni isaan irraan ga'ee mormuudhaan loluu dhiisuu. Our new desktop experience was built to be your music destination. hijraa dura isii fuudhe eega hijraa bahanii madiinatti itti gale isii umrii waggaa 9. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Waaqoo Guutuu jireenna isaanii guutuu guyyaa tokkollee dadhabe-hifadhe otuu hin-jedhin ummata isaaniitiif osoo qabsaawanuu dhukkubsatan. Abbaafi haadha isaa hinbeeku. Kan waldoota Kiristaana walii galaa guddinnaa fi fayinna. 2 thoughts on " Addis Ababa-Finfinnee surrounding master plan fac… Raaaaaa Habashaan habashuma, alagaan alaguma, tigireen amaara, sareen saree, diinni diina, eenyutu fira jedhe?????. Atu nu harkaa fuutaa jedhanii si kaadhimanii, atimmoo harma haadha si deessee deebistee ciniinuun si hanqannaan dhiigsaa jirataa , eenyuttii kennuree ? kan akka kee dargaggoota haala kanaan kaadhimaman hanga 15 ni beekna.